استان ها

رسانه ها در شناسایی منافذ تخلف و فساد به دستگاه قضایی کمک کنند

به گزارش خبرگزاری بورن قزوین؛ محمد قاسمی روز سه شنبه در دادگاه به خبرنگار رسانه های استانی گفت كه رئیس قوه قضائیه شروع به كار بر روی شعار تغییر كرده است و ما باید وضعیت موجود را شناسایی كرده و به سمت وضعیت مطلوب برویم.

قاسمی افزود: قوه قضاییه برای مقابله با فساد با شجاعت نیاز به استقلال دارد ، مادامی که بودجه دولت داشته باشد و در سمت اجرایی باشد ، استقلال آن را زیر سوال می برد.

وی گفت: اگر منابع انسانی تحول آفرین و سالم نباشند ، هیچ کاری جلو نمی رود و ما باید با عزم جدی در آن مسیر حرکت کنیم.

دادستان قزوینا همچنین تخلفات موجود در شوراها و حل این مسائل را یادآوری کرد: قوانین شوروی ضعیف است و نظارت باید مطابق قانون افزایش و توسعه یابد.

قانون 2

قاسمی در مورد محدودیت در گزارش موارد افزود: کشف جرم و برقراری ارتباط با مجرم پس از گزارش گاهی دشوارتر می شود ، بنابراین از این نظر با محدودیت هایی روبرو هستیم.

وی با توجه به همکاری رسانه ای در کشف فساد و بی نظمی در دستگاه های اجرایی ، یادآور شد: رسانه ها باید قبل از رسانه ای شدن ، اثربخشی پیگیری را کنترل کرده و به ما اطلاع دهند ، تا تحقیقات کامل انجام شود و مجرم اسناد را از بین نبرد.

دادستان قزوینا گفت: باید حفره های فساد بسته شود و خط قرمز رئیس قوه قضاییه فاقد سند است.

وی افزود: خوشبختانه کارهای گسترده ای در زمینه پیشگیری انجام شده است که امیدوارم در کاهش آسیب ها مثر باشد.

دکمه بازگشت به بالا