نحوه روشن شدن دیزل ژنراتور

 تابلوي فرمان براي استفادة كاربر و شخص نصب كنندة دستگاه به طور دوستانه طراحي شده است.معمولاً برنامه ريزي لازم نيست،چراكه تنظيمات اولية كارخانةسازنده به نحو دقيقي انتخاب شده و كاربردهاي اصلي شيرين تناسب را دارد،با اين حال پارامترها(معيارها)قابل برنامه ريزي هستند تا تنظيم كنترل ژنراتوركامل شود . معيارهاي(مشخصه ها)برنامه ريزي شده در حافظه اي كه از دست رفتني نيست ذخيره مي شوند و بنابراين تمام اطلاعات نگه داشته مي شوند حتي در مواقعي كه جريان برق به طور كامل قطع مي شود.

نحوه روشن شدن دیزل

2-2 : استقرار دستگاه                                            2.2 Mounting the Unit  

دستگاه طوري طراحي شده كه به طور دستي نصب شود . كاربر نمي تواند به قطعات مگر از طريق تابلو فرمان دسترسي پيدا كند.

دستگاه را در جاي تخت (صاف) قرار دهيد بر روي سطح عمودي نصب شود. دستگاه تابلو فرمان به طور استاندارد در ابعاد  68*140(ميلي متر) باز مي شود . قبل از نصب ، فنر فولادي را از دستگاه باز كنيد ، و سپس آنرا از قسمت بازشو دستگاه عبور دهيد. دستگاه در اين موقعيت بوسيلة فنر فولادي مستقر مي شود.

3-2 : سيم كشي دستگاه        2.3 Wiring the Unit    

اخطار : دستگاه داراي فيوز نمي باشد.

از يك فيوز خارجي استفاده شود براي ،

فاز ژنراتور : R-S-T

فيوز را در جايي نصب كنيد كه نزديك دستگاه بوده و امكان استفاده و دسترسي كاربر به آن آسان باشد.

درجة فيوز بايد 6 آمپر باشد.

اخطار برق كشنده است.

هميشه قبل از اتصال دستگاه منبع انرژي برق را قطع نمائيد. عیب یابی استارت دیزل ژنراتور از موارد بسیار واجب است که باید در هر دوره بازدید، مورد بازرسی قرار بگیرد

1- هميشه قبل از وارد كردن سيمها توسط پيچ گوشتي

دو شاخةبرق را از پريز خارج نمائيد.

2- هميشه هنگام نصب،به راهنماي مقررات سيم پيچي مراجعه كنيد.

3- يك مجموعة مناسب كه به سادگي در دسترس باشد از دستگاههاي قطع كننده بايد به عنوان بخشي از سيستم شما باشد ( مثل فيوزهاي خودكار ).

4- دستگاه قطع كنندةجريان نبايد بر روي سيم انعطاف پذير (نرم)نصب شود.

5- ساختار برق اصلي بايد شامل سيستم محافـظتي پشـتيباني مناسب با مدار كوتاه (به عنوان مثال يك فيوز يا قطع كنندة مدار)باشدكه داراي ظرفيت قطع كنندگي بالا است.

HBC با حداقل 1500 آمپر.

6- از كابلهايي استفاده كنيد كه ظرفيت كافي را براي انتقال جريان و تحمل درجه حرارت داشته باشند.حداقلmm² 75/0.

٭اتصال رديفي داده ها(سري) : اين اتصالات استفاده مي شوند براي انتقال داده ها بهPC  (كامپيوتر)از طريق آداپتور سري.

براي مناسب بودن وضعيت قطبها ، در صورت اشتباه بستن قطبها دستگاه عمل نخواهدكرد. دستگاه هم با باطري 12 ولت و هم 24 ولت عمل مي كند.

R-S-T : فازهاي برق را به اين ورودي ها وصل كنيد.محدودة ولتاژ حداقل و حداكثر قابل تنظيم و برنامه ريزي است.

L1 , L2 , L3:سيمهاي فاز ژنراتور را به اين وروديها اتصال دهيد.محدودة ولتاژ حداقل و حداكثر قابل تنظيم و برنامه ريزي است.

13- خروجي سوخت : (FUEL OUTPUT) خروجي سوخت مصرفي موتور به يك سلنوئيد(حسگر)مجهز شده است.قبل از استارت زدن براي روشن كردن موتور اين دستگاه (واحد)فعال مي شود،نشانگر اخطار مربوطه روشن خواهد شد و اخطار خروجي عمل خواهد كرد.اين اخطار از عملكرد عادي دستگاه ژنراتور جلوگيري نخواهد كرد.

16- 15 (+) باطري و (-) باطري : (+) مثبت و (-) منفي فراهم كنندة برق مستقيم DC هستند و اتصالات مربوطه بايد به اين ترمينالها وصل شوند.به قطبهاي آنها توجه كنيد در صورت اشتباه بستن دستگاه عمل نخواهد كرد . دستگاه هم با باطري 12 ولت و هم 24 ولت عمل خواهد كرد .

23- سوئيچ فشار روغن پائين : (LOW OIL PRESSURE SWITCH) سوئيچ فشار پائين را به اين ورودي وصل كنيد. در حالت عدم وجود فشار روغن ، اين سوئيچ بايد مدار منفي بسته باشد. اين ورودي بايد به نحو مناسبي متصل شده باشد تا دستگاه درست عمل كند . اگر فشار روغن كافي نباشد ، ژنراتور روشن نخواهد شد و چراغ فشار روغن چشمك خواهد زد. با اين وجود اگر فشار روغن به حد نرمال برسد ، دستگاه مجدداً كار خود را آغاز خواهد كرد.

24- ورودي توقف اضطراري : (EMERGENCY STOP INPUT) دكمة توقف اضطراري به اين ورودي وصل شده است. هنگامي كه كليد فشرده مي شود ، اين عمل موجب اتصال برق منفي (-) DC مستقيم مي شود. (يعني مدار منفي  (-) بسته     مي شود).با فشردن دكمة stop كه در جلوي صفحة فرمان قرار گرفته عمل توقف اضطراري را انجام مي دهيم.

وقتي كه دكمة STOP فشرده شده است ژنراتور كار نخواهد كرد.وقتي كه اين فرمان از بين رود ، دستگاه به طور عادي كار خود را از سر خواهد گرفت. اين اخطار (آلارم) موجود مي شودتا ژنراتور توليد برق ننمايد ، ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

26- كليد درجه حرارت بالاي دينام (آلترناتور) :

كليد (سوئيچ)درجه حرارت بالاي روغن را به اين ورودي اتصال دهيد.اين كليد بايد از نوع مدار بستة منفي باشد.

نمايش اين صفحه شامل :

( R ) O ولتاژ فاز

( S ) O ولتاژ فاز

( T ) O ولتاژ فاز

( L1) O ولتاژ فاز ژنراتور

( L2 ) O ولتاژ فاز ژنراتور

( L3 ) O ولتاژ فاز ژنراتور

(L1 ) O فركانس فاز ژنراتور ( دور موتور بر حسب دور بر دقيقه (RPM) ).

DC O ولتاژ فراهم شدة DC برق مستقيم.

FUEL : (زرد رنگ) هنگامي اين چراغ LED روشن مي شود كه سلنوئيد سوخت در حال عملكرد است.(اين عمل قبل از استارت زدن فعال مي شود.) اين LED همچنان در حال كار است ، حتي اگر سوخت خروجي تا حالت توقف در حال عملكرد باشد.

7-2 : صفحة نمايش احتياج به نگهداري دوره اي :

DKG-205 قابليت برنامه ريزي براي ساعت كاري موتور و حداقل زمان باقيماندة نگهداري و سرويس را فراهم مي كند.ساعت كار موتور قابل برنامه ريزي از 0 تا 750 ساعت در دفعات 50 ساعتي مي باشد. حداقـل زمان برنـامه ريزي بـين 0 تا 15 ماه مي باشد.اگر مقدار تمام برنامه ها 0 باشد ، اين بدين معنا است كه پارامترهاي (معيارهاي) ذكر شده بدون استفاده خواهند ماند .

براي مثال P19=200  و P20=0 كه  GKG-205 بدين معنا است كه موتور هر 200 ساعت احتياج به سرويس و نگهداري دارد ، ولي در اين مثال محدودة زماني وجود نخواهد داشت. وقتي كه ساعات كاركرد موتور و محدودة زماني به پايان رسيده است ، چراغ LED (قرمز رنگ) به جهت احتياج به سرويس و نگهداري دوره اي شروع به چشمك زدن مي كند. با خاموش شدن صفحة ديجيتالي كلمة (SER) نمايش داده خواهد شد.

(آلارم) اخطار نشانگر اين است كه وضعيت تنظيم ژنراتور غير نرمال است و اغلب موجب مي شود تا فوراً موتور توقف نمايد.در حين عملكرد آلارم (اخطار) ، LED مربوط روشن خواهد شد و اگر گزينة رلة  آلارم انتخاب شود ، رلة آلارم اخطار روشن خواهد شد. به جز آلارم اضطراري ، LED آلارم (اخطار) روشن خواهد ماند و تنظيم عملكرد ژنراتور امكان پذير نخواهد بود . حتي اگر آلارم ( اخطار) از مبدا از بين برود.

به منظور راه اندازي مجدد شرايط اولية آلارم اخطار ، اولين انتخاب عملكرد حالتOFF مي باشد.

احتياط : (هشدار)

اين كليد(سوئيچ) بايد در حالت عادي بسته باشد و به علت افزايش زياد درجه حرارت باز خواهد شد.اگر از اين ورودي استفاده نشود ، آنرا به ترمينال منفي برق DC (مستقيم) وصل كنيد.در غير اين صورت آلارم (اخطار) به طور مداوم فعال خواهد بود.اين عمل موجب مي شود ژنراتور تحت بار ، آزاد گردد ولي موتور تا پايان دورة خنك كاري كار خواهد كرد.

حالتـهاي عـملـكرد از طـريق فشـرده شدن كليدهاي جـلوي تابلـو فرمان انتـخـاب مي شوند.اگر در حين كار كردن موتور وضعـيت حالتها تعويض شود ، موتور خاموش مي شود. هنگامي كه ژنراتور در حال كار كردن است حالتهاي عملكرد را تعويض نكنيد.

OFF : در اين حالت ، كنتاكتورهاي برق انرژي خواهند داشت اگر ولتاژ فازها در محدودة برنامه ريزي شده باشند موتور خاموش خواهد شد.

STOP : اين حالن براي از كار انداختن سلنوئيد سوخت به طور دستي به طور دلخواه و طولاني مدت استفاده مي شود.هنگامي كه دكمة STOP (توقف) فشرده مي شود ، كنتاكتور هاي دیزل ژنراتور ولوو نيز غير فعال خواهد شد.

هنگامي كه ولتاژهاي تمام فازها در بين محدوده قرار گرفت ، موتور تا دورة انتظار به توليد برق ادامه خواهد داد و كنتاكتورهاي برقها (فازها) انرژي خواهند گرفت . اگر دورة خنك كاري بصورتي معين باشد ، در حال دورة خنك كاري ژنراتور به حركت خود ادامه خواهد داد. دستگاه براي مراحل توليد جريان برق بعدي حاضر خواهد شد.

نگهداري
اخطار : دستگاه را باز نكنيد.

درون دستگاه قطعاتي كه قابل سرويس و تعمير باشند وجود ندارد

اگر لازم است ، توسط يك دستمال نرم رطوبت دستگاه را پاك كنيد . از عناصر شيميايي استفاده نكنيد.

4- رفع اشكال (TROUBLESHOOTING)

اگر تنظيمات اشتباه صورت گيرند فقط در حالي كه موتور در حال كار كردن است ، ممكن است. اشكال از شارژ آلترناتور و يا رگلاتور (تنظيم كننده) روي موتور باشد.اتصال شارژ آلترناتور را جدا كرده و به بررسي و جداسازي اشكال بپردازيد.

دستگاه ولتاژ منفي باطري را براي ورودي فشار روغن فراهم نكرده است :

–        سوئيچ فشار روغن اتصال ندارد.

–        سيم اتصال كليد (سوئيچ) فشار روغن قطع شده است.

–        سوئيچ فشار روغن خراب است.

–    سوئيچ فشار روغن دير ( باتأخير) بسته مي شود.اگر فشار روغن افت كند ، دستگاه شروع به كار خواهد كرد . در انتخاب كليد (سوئيچ) فشار روغن ممكن است جابجايي صورت گرفته است.

بعد از اولين تلاش استارت موتور روشن نمي شود ، سپس دستگاه دوباره استارت نمي زند و  LED فشار روغن OIL PRESSURE چشمك مي زند :

–    سوئيچ فشار روغن خيلي با تأخيربسته مي شود. پس حواس دستگاه به فشار روغن متمركز مي شود ، كه استارت عمل نخواهد كرد.وقتي كه فشار روغن افت مي كند.سيستم شروع به كار مي كند.ممكن است در انتخاب سوئيچ فشار روغن جابجايي صورت گرفته است.

امكان دارد اتصال غلط رخ داده است . اگر همه چيز صحيح است ، فيوز را دوباره وصل كرده و سپس دستگاه را دوباره بررسي كنيد.

دستگاه كند عمل مي كند:

–        ولتاژ آلترناتور با تغيير افزايش مي يابد. همچنين ولتاژ ژنراتور كمتر از 10 ولت است.

دستگاه عمل نمي كند :

– ولتاژ توليدي DC (مستقيم) را بين ترمينالهاي مثبت و منفي كه در پشت دستگاه قرار دارند اندازهگيري كنيد. اگر صحيح بود ، تمام فيوزها را خاموش كرده ، سپس تمام فيوزها را روشن كنيد ، و اين كار را از فيوز تأمين برق DC شروع كنيد. سپس براي دستگاه تلاش دوباره صورت دهيد.

حالت برنامه ريزي براي استفاده به برنامه ريزي تايمرها ، دامنة عملكرد و ساختار (پيكربندي) دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد. براي وارد شدن به حالت برنامه ريزي ، دكمة PGM را فشار دهيد . وقتي كه وضعيت برنامه ريزي انتخاب شد ، وقتي حروف PR روشن شد

–    حالت برنامه ريزي انتخاب شده است . هنگامي كه دكمة MENU را فشار دهيد شمارة برنامه نشان داده خواهد شد . در اين موقعيت تمام پارامترهاي برنامه ها در اختيار قرار خواهندگرفت و با استفاده از كليدهاي  ñ   و  ò   مي توان مقدار را زياد يا كم نمود.

مقادير برنامه ريزي شده در حافظة از بين نرفتني ذخيره مي شوند.كه با از بين رفتن انرژي برق اين حافظه از بين نمي رود. براي خارج شدن از حالت برنامه ريزي دكمة OFF  را فشار دهيد.

P01 : حد پائين ولتاژ برق :

اگر ولتاژ يكي از فازها كمتر از محدوده شود ، اين بدين معنا است كه فازها خاموش هستند و شروع به انتقال به ژنراتور در حالت اتوماتيك و تست صورت مي گيرد.

P02 : حد بالاي ولتاژ برق :

اگر ولتاژ يكي از فازها بيشتر از محدوده شود ، اين بدين معنا است كه فازها خاموش هستند و شروع به انتقال به ژنراتور در حالت اتوماتيك و تست صورت مي گيرد.

P03 : حد پائين ولتاژ ژنراتور :

اگر ولتاژ فازهاي دیزل ژنراتور ولوو در حال تغذية بار كمتر از محدوده شد ، اين بدين معنا است كه ولتاژ ژنراتور از بين رفته و موتور متوقف خواهد شد.

P04 : حد بالاي ولتاژ ژنراتور :

اگر در هنگام تغذية بار (توليد برق) ولتاژ ژنراتور بيشتر از محدوده باشد ، اين بدين معنا است كه ولتاژ از بين رفته و موتور خاموش خواهد شد.

P05 : حد پائين فركانس :

اگر فركانس ژنراتور كمتر از اين مقدار شد ، پس از تأخير تايمر فركانس موجب عملكرد آلارم ( اخطار) خواهد شد.

P06 : حد بالاي فركانس :

اگر فركانس ژنراتور بيشتر از اندازه شود ، پس از تأخير تايمر فركانس موجب عملكرد آلارم ( اخطار) خواهد شد.

منبع : m.youtube.com

دکمه بازگشت به بالا