اقتصادیبهترین های کسب و کار

جرائم مالیاتی سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال مقررات و قوانین جدید مرتبط با سامانه مودیان، جرایمی را برای افرادی که در انجام وظایف مربوط به قوانین پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کوتاهی می‌کنند، تعیین کرده است. افرادی که از انجام وظایف مرتبط با مقررات مالیاتی و سامانه مودیان اجتناب می‌کنند، با توجه به نوع تخلف مورد جریمه قرار می‌گیرند.

در این مقاله، می‌خواهیم به تحلیل جرایم مالیاتی مرتبط با سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته و آن‌ها را بر اساس نوع تخلف مورد بررسی قرار دهیم.توجه فرمایید که یکی ازتخلفات شایع عدم ارسال الکترونیکی صورتحساب های به سامانه مودیان می باشد و در صورتی که اشخاص در این زمینه کوتاهی کنند مشمول جرائم مالیاتی سامانه مودیان می شوند، افراد می توانند با خرید نرم افزار واسط سامانه مودیان و ارسال فاکتور فروش وخدمات به صورت الکترونیکی به سامانه مودیان از خطر جریمه مالیاتی در امان بمانند

برخی از تخلفات که منجر به جریمه سامانه مودیان می شود

سازمان امور مالیاتی به منظور اطمینان از اجرای قوانین مرتبط با پایانه های فروشگاهی تعدادی از جرائم مالیاتی سامانه مودیان را برای افرادی که به تخلف مالیاتی مرتکب می‌شوند، در نظر گرفته است. این تخلفات و جرایم به شرح زیر خواهند بود:

 1. عدم عضویت یا ثبت‌نام در سامانه مودیان.
 2. عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان.
 3. عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی.
 4. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار.
 5. عدم اعلام تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد اقتصادی.
 6. عدم اعلام تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی.

جرائم عدم عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان

در صورت عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، یا استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به دیگر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی به دیگران، مودیان مجبور خواهند بود مبلغی معادل ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام مبلغ بیشتر باشد) را به عنوان جریمه پرداخت کنند. علاوه بر این جریمه مالی، افراد متخلف ممکن است از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر، و مشوق‌های مالیاتی محروم شوند. این موارد باید در نظر گرفته شوند.

جرائم عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

جریمه عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان بر اساس ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. اگر فردی صورتحساب الکترونیکی را صادر نکند یا ارسال نکند، جریمه معادل ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش انجام شده (بدون صدور صورتحساب الکترونیکی) یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام مبلغ بیشتر باشد) باید پرداخت کند.
 2. افراد ملزم هستند که در صورت عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل حوادث یا نقص فنی، موضوع را تا پایان روز اداری بعد به سازمان مودیان اعلام کنند. آن‌ها می‌توانند این موارد را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا از طریق سازمان معتمد مالیاتی اعلام کنند. در صورت عدم امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی، آن‌ها موظف به ثبت فروش‌های خود به ترتیب مقرر شده توسط سازمان می‌شوند و صورتحساب‌های صادره را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. در غیر این صورت، جریمه‌ای به اندازه ۱ درصد از مجموع مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر کدام بزرگتر باشد) تعیین شده است

عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی

عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی، که از آن حساب‌ها برای پرداخت و دریافت واحد اقتصادی استفاده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی کشور موجب جریمه‌ خواهد شد. این جریمه معادل ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروشی که از طریق آن حساب یا حساب‌ها صورت می‌گیرد یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام که مقدار بیشتری داشته باشد) است.

لازم به ذکر است که علاوه بر جریمه مالی، افراد ملزم به پرداخت این جریمه، در سال مالی مذکور از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های مربوط به قوانین مالیاتی محروم می‌شوند. این جریمه از تبعات عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی است که برای اطمینان از رعایت مقررات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تعیین شده است

عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار و همچنین حذف یا مخدوش کردن صورتحساب توسط واحد اقتصادی مشمول جریمه می‌شود. این جریمه به شرح زیر است:

– عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار: واحد اقتصادی باید به خریداران صورتحساب چاپی ارائه دهد. در صورت عدم انجام این وظیفه، جریمه معادل ۲ درصد از مجموع مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا ۲۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) به واحد اقتصادی تحمیل می‌شود.

– حذف یا مخدوش کردن صورتحساب: واحد اقتصادی باید از صورتحساب‌های خود تغییر یا حذف نکند و باید آنها را در وضعیت اصلی حفظ کند. در صورت حذف یا مخدوش کردن صورتحساب‌ها توسط واحد اقتصادی، همچنین جریمه معادل ۲ درصد از مجموع مبلغ صورتحساب‌های متضرر یا ۲۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) باید پرداخت شود.

این جریمه‌ها به منظور تشویق واحدهای اقتصادی به رعایت مقررات مالیاتی و صدور صورتحساب‌های معتبر به مشتریان تعیین شده است و عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های مالی جدی برای واحد اقتصادی شود

عدم اعلام تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد اقتصادی

بر اساس ماده ۱۳ قانون سامانه مودیان، اگر به هر دلیلی اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلف هستند که مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان یا شرکت معتمد مالیاتی اعلام کنند. در صورتی که اشخاص مشمول این موضوع را نادیده بگیرند، براساس ماده ۲۲ قانون سامانه مودیان جریمه‌ای معادل ۱ درصد از مجموع مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) باید پرداخت کنند.

عدم اعلام تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی

به موجب ماده ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمولی که تغییراتی مانند تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار انجام می‌دهند، مکلف هستند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند. در صورت عدم اعلام این تغییرات، جریمه‌ای معادل ۱ درصد از مجموع مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعدادی جرایم مرتبط با واحدهای اقتصادی تعیین شده است:

 1. عدم عضویت در سامانه مودیان: اگر افراد مشمول به عضویت در این سامانه نپیوندند، جریمه ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) باید پرداخت کنند.
 2. عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان: در صورت عدم صدور این صورتحساب‌ها، جریمه معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) تعیین می‌شود.
 3. عدم اعلام شماره حساب بانکی: عدم اعلام شماره حساب‌های بانکی متعلق به واحد اقتصادی به سازمان مالیاتی، جریمه ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) را به دنبال دارد.
 4. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار یا مخدوش کردن صورتحساب: در صورت عدم تحویل یا مخدوش کردن صورتحساب به خریدار، جریمه ۲ درصد مبلغ صورتحساب یا ۲۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) تعیین می‌شود.
 5. عدم اعلام تعطیلی و یا انحلال واحد اقتصادی: اگر واحد اقتصادی به هر دلیل تعطیل شود یا انحلال یابد و تغییرات مربوطه به سازمان مودیان اعلام نشود، جریمه ۱ درصد مبلغ فروش یا ۱۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) تعیین می‌شود.
 6. عدم اعلام تغییرات شغلی، مالکیت و اجاره واحد اقتصادی: عدم اعلام تغییراتی مانند تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار، جریمه ۱ درصد مبلغ فروش یا ۱۰ میلیون ریال (بیشترین مبلغ) را به همراه دارد.

تمامی این جرایم به منظور اطلاع‌رسانی به سازمان مالیاتی اعلام و به منظور تشویق به رعایت قوانین مالیاتی تعیین شده‌اند.

منبع : https://hesabdar.app/tax-system-penalty/

دکمه بازگشت به بالا