بهترین های کسب و کارعمومی

فرمول محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده

آب جبرانی برج خنک کننده، آبی است که باید به صورت مداوم به برج خنک کننده اضافه شود تا جایگزین آبی شود که تبخیر شده یا به دلایل دیگر از برج خارج شده است. میزان آب جبرانی برج خنک کننده به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • دبی آب در گردش: دبی آب در گردش، مقدار آبی است که به طور مداوم در برج خنک کننده جریان دارد.
 • میزان تبخیر: میزان تبخیر، مقدار آبی است که از سطح آب برج خنک کننده تبخیر می شود.
 • میزان پرتاب آب: میزان پرتاب آب، مقدار آبی است که از برج خنک کننده به بیرون پرتاب می شود.
 • میزان بلودان: میزان بلودان، مقدار آبی است که از برج خنک کننده به پایین می ریزد.

فرمول محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده

برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده، می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

Q = D*(E + P + B)

در این فرمول:

 • Q مقدار آب جبرانی (متر مکعب بر ساعت)
 • D دبی آب در گردش (متر مکعب بر ساعت)
 • E میزان تبخیر (متر مکعب بر ساعت)
 • P میزان پرتاب آب (متر مکعب بر ساعت)
 • B میزان بلودان (متر مکعب بر ساعت)

محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده به صورت سرانگشتی

برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده صنعتی به صورت سرانگشتی، می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

Q = 1.5 تا 2% D

در این فرمول:

 • Q مقدار آب جبرانی (متر مکعب بر ساعت)
 • D دبی آب در گردش (متر مکعب بر ساعت)

به عنوان مثال، اگر دبی آب در گردش یک برج خنک کننده 100 متر مکعب بر ساعت باشد، مقدار آب جبرانی آن به صورت سرانگشتی برابر 1.5 تا 2 متر مکعب بر ساعت خواهد بود.

محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده با استفاده از نرم افزار

برای محاسبه دقیق آب جبرانی برج خنک کننده مدار بسته، می توان از نرم افزارهای مخصوص این کار استفاده کرد. این نرم افزارها با در نظر گرفتن عوامل مختلف، مقدار آب جبرانی مورد نیاز را محاسبه می کنند.

دکمه بازگشت به بالا